Ľudské práva a ich zážitková implementácia na prvom stupni základnej školy

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam špecifickým spôsobom podporuje kultúru rešpektu, akceptácie, starostlivosti a spravodlivosti v školských triedach. Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti a zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité pre posilňovanie ľudskej dôstojnosti, nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti v súlade s hodnotami ako rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Stanovené ciele explicitne zdôrazňujú nielen kognitívnu oblasť ale aj oblasť emocionálnu a oblasť konania.
Predmetný vzdelávací program reaguje na požiadavku, ktorá je súčasťou Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2013/2014. V bode b) sa v spomínanom záväznom dokumente uvádza: „Výchovu a vzdelávanie k ľudským právam v triede a škole je potrebné usmerňovať tak, aby sa stali integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporili hodnoty človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej občianskej spoločnosti“ (s.13).
Vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam na prvom stupni základných škôl je dôležité vymedziť základné poznatky a zručnosti, ktoré by si mal žiak osvojiť na aplikačnej úrovni prostredníctvom interaktívneho, participatívneho, zážitkového učenia. Na základe takto získaných a osvojených vedomostí si žiak formuje - utvára svoje postoje a hodnotovú orientáciu.

Číslo akreditácie: 
1389/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
BAGALOVÁ, Ľ. - GOGOLOVÁ, D. 2006. Indikátory kľúčových kompetencií
BAGALOVÁ, Ľ. - GOGOLOVÁ, D. 2007. Ľudské práva a zručnosti potrebné na ich uplatnenie.
GAVORA, P. A KOL. 1988. Pedagogická komunikácia v základnej škole.
Rozhodnutie o schválení: