Rozvoj kompetencie k demokratickému občianstvu na ZŠ a SŠ

Rozvíjať, udrţať a prehlbovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na efektívnu implementáciu demokratickej občianskej kompetencie do edukačného procesu na základných a stredných školách.

Číslo akreditácie: 
1321/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Demokratické občianstvo v každodennej školskej praxi
Rozhodnutie o schválení: