Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody

Vzdelávací program sa zameriava na komplexný prístup vo vyučovaní biológie, ktorý predpokladá vo vyučovaní uplatniť väčšiu dimenziu, ako je ponúkaná v učebniciach biológie. Ide o uplatňovanie vzťahov, objavovanie užších a širších súvislostí v rámci prírodovedných predmetov ako aj hlavných biologických disciplín Učitelia majú možnosť zážitkovým učením získať zručnosti, ktoré im umožnia uplatniť komplexný prístup vo vlastnom vyučovaní a podporovať aktívny proces učenia sa žiakov.

Číslo akreditácie: 
1309/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Ako príroda pracuje
Zdroje - publikácie: 
Rozhodnutie o schválení: