Súčasné trendy v didaktike a realizácii výtvarných techník v predmete výtvarná výchova na základných a stredných školách

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na výkon pedagogickej činnosti zameranej na výtvarné aktivity v edukačnom procese v oblasti využívaniu vhodných výtvarných techník, organizačných foriem a metód vzdelávania v predmetoch výtvarnej výchovy.

Číslo akreditácie: 
1292/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: