Využitie výtvarných techník v edukačnom procese výtvarnej výchovy na základnej škole

Učitelia si prostredníctvom vzdelávacieho programu doplnia svoje znalosti o využívaní dostupných výtvarných techník tradičným aj inovatívnym spôsobom, zároveň si rozšíria svoje poznatky z dejín umenia a zoznámia sa s atraktívnymi výtvarnými technikami, ktoré môžu využívať vo vyučovaní výtvarnej výchovy na prvom a druhom stupni základnej školy, posilniť rozličné formy pozitívnej motivácie vo vyučovacom procese a prispievať tak plneniu cieľov kľúčových kompetencií a rozvoju tvorivosti svojich žiakov. Vzdelávací program vytvára pre učiteľov predpoklad k správnemu využívaniu vhodných organizačných foriem a metód vzdelávania, udržiava úroveň kľúčových kompetencií potrebných na štandardný výkon v súlade s najnovšími poznatkami. Obsah vzdelávania tvoria nasledovné témy: Koncepcia realizácie výtvarnej výchovy, Triedenie farieb, Kompozícia, Motivácia na hodinách výtvarnej výchovy, vyučovacie metódy a formy, didaktické zásady, hodnotenie vo vyučovacom procese, výtvarnej výchovy, Kresba a maľba ľudskej postavy a hlavy, Netradičné posuny výtvarného stvárnenia ľudského tela a tváre, Kresba a maľba zátišia, Výtvarné práce zamerané na využitie temperových farieb, Využívanie odtláčania, tupovania, práce s valčekom, Výtvarné práce zamerané na prácu s pastelom, papierom, tvorba papierových objektov, EduArt Editor v edukačnom procese.

Číslo akreditácie: 
1289/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie výtvarných techník v edukačnom procese VV na ZŠ
Rozhodnutie o schválení: