Indikátory kvality v hodnotení pedagogických zamestnancov

V programe sú zahrnuté aktivity, ktoré vedú k získaniu kompetencií viesť zmeny smerujúce k zvyšovaniu kvality školy. Hodnotenie pracovného výkonu v intenciách ŠkVP a cieľov školy môže poslúžiť školám ako jedna z techník používaných k povzbudeniu, motivácii a pomoci zamestnancom zlepšiť pracovný výkon. Je jedným zo spôsobov, ako poskytnúť zamestnancom spätnú väzbu o ich pracovnom výkone za hodnotené obdobie a dohodnúť sa na budúcich cieľoch.

Absolvent vzdelávania bude vedieť:
1. vypracovať kompetenčný profil učiteľa vo vzťahu k cieľom školy;
2. identifikovať a naformulovať úrovne kompetencií a ich indikátory;
3. navrhnúť postupy a spôsoby zisťovania dosahovanej úrovne kompetencií;
4. navrhnúť a odskúšať systém hodnotenia pedagogických zamestnancov;
5. vyhodnotiť odskúšanie systému hodnotenia pedagogických zamestnancov a navrhnúť korekcie.

Číslo akreditácie: 
1102/2013 - KV
Dokumenty