Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní

Rozšíriť, rozvíjať a aktualizovať preventívne stratégie učiteľov pri zvládaní stresu a pri prevencii syndrómu vyhorenia v školách a školských zariadeniach. Porozumieť príčinám a mechanizmom vzniku syndrómu vyhorenia a osvojiť si stratégie jeho predchádzaniu.

Číslo akreditácie: 
1096/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Grada, 2010.
KALLWASS, A.: Syndrom vyhoření v práci i osobním životě. Portál 2007.
Rozhodnutie o schválení: