Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu

Spoznat nový nástroj v skupinovej práci v oblasti prevencie závislostí a rizikových javov a získat
praktické skúsenosti s jeho realizáciou do praxe škôl a školských zariadení.

Číslo akreditácie: 
817/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
PROŽ so zameraním na drogovú prevenciu