Komunikácia so žiakmi s poruchami sluchu

Aktualizácia a udrţanie si príslušných profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pôsobiacich najmä v oblasti špeciálneho školstva (ŠVVP – žiaci so sluchovým postihnutím), rozvíjanie ich odborných a pedagogických vedomostí a zručností vyplývajúcich zo zmien v koncepcii výchovy a vzdelávania.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
995/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Komunikácia so žiakmi s poruchami sluchu