pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Pozitívna klíma triedy

Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne

Lektor: 
PhDr. Zuzana Pohlová
PaedDr. Judita Tóthová
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Kooperatívne vyučovanie vhodne a efektívne na druhom stupni ZŠ a v strednej škole

Lektor: 
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Aktivitujúce metódy vo výučbe geografie - Sopky zábavne a výučba geografie trochu inak

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Mgr. Marek Marcinčin
Forma podujatia: 
prezenčne

Olympizmus vo výučbe telesnej a športovej výchovy

Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako na kritické myslenie?

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Aplikačné úlohy na kritické myslenie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Multikultúrna výchova - tvorba úloh a aktivít

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Kraslice tradične a netradične

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie pre základné umelecké školy

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie a podpora učenia sa žiakov v nadväznosti na písomnú maturitnú skúšku z anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Beáta Juráková
doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Zimný salón učiteľov - výstava výtvarných prác učiteľov

Forma podujatia: 
prezenčne

Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Praktické využitie informačno-komunikačných technológií v práci pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Mgr. Milada Gurová
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia pilotného merania medzinárodnej štúdie PISA 2021

Lektor: 
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD.
Mgr. Jakub Valovič
Forma podujatia: 
prezenčne

Pilotné meranie medzinárodnej štúdie PIRLS 2021

Lektor: 
Mgr. Kristína Čevorová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Umenie Podkarpatskej Rusi

Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne