pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - porfólio - atestácie

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Nová systematika živých organizmov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Environmentálna výchova v edukačnom procese

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Projektové vyučovanie na hodinách prírodovedných predmetov

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - portfólio - atestácie

Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Forma podujatia: 
prezenčne

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy-Portfólio- Atestácie (MŠ)

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK VO

Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Tvorba maturitných zadaní v predmete slovenský jazyk a literatúra

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
prezenčne

Realizácia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako sa vyrovnať so strachom - motív rozprávky ako prostriedok aktivizujúceho vyučovania

Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Marta Remetová
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK, VO

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci MZ, PK a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Ing. Vladimír Figel
Ing. Miroslava Jakubeková
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry zo stredných odborných škôl a konzervatórií

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry - workshop pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry z gymnázií a stredných športových škôl

Lektor: 
Mgr. Branislav Hudcovský
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Aktuálne otázky súvisiace s ochranou finančného spotrebiteľa

Lektor: 
Ing. Mária Hitríková
Ing. Pavol Matyasovszky
Ing. Jana Kardošová
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Zistenia medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 v kontexte plánovania profesijného rozvoja

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne