Hra na kuchárov

Hra na kuchárov

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

10. 9. – 16. 9. 2019

 

Názov: Hra na kuchárov

Cieľová skupina: 5- až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami, podoblasť čísla a vzťahy

Súvisiace oblasti: Jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

  • Matematické kompetencie
  • Komunikatívne kompetencie

Ciele:

V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.

Triedi predmety podľa zvoleného kritéria – základné a doplnkové farby, tvary.

Jednoduchým spôsobom vysvetlí význam pojmu recept, kuchárska kniha.

 

Prostredie:

Trieda materskej školy – hrací kútik „kuchynka“

Forma a počty:

Individuálna, skupinová

Trvanie

30 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je zameraná na podoblasť Čísla a vzťahy a týka sa chápania prirodzeného čísla ako ordinárneho čísla, čo znamená určovanie počtu prvkov súboru počítaním po jednom. Dieťa vykonáva činnosti súvisiace predovšetkým so zisťovaním počtu predmetov v skupine a riešením jednoduchých úloh súvisiacich s počtom predmetov v skupine. Zároveň dieťa vykonáva matematickú operáciu triedenie podľa jedného alebo dvoch kritérií.

Potrebný materiál:

„Kuchárska kniha“ s pracovnými listami (prílohy 1, 2, 3), reálne ingrediencie (hrach, fazuľa a pod.), resp. ako náhrada drobný materiál podľa možností materskej školy a s rešpektovaním zásady bezpečnosti detí (napr. farebné vrchnáky z PET fliaš, gombíky, koráliky, korkové zátky a pod.).

Opis postupu realizácie:

  1. Motivačná časť – Motivujeme deti hrou na kuchárov. Učiteľka vyzve deti, aby jednoduchým spôsobom odpovedali na otázky: Kto je kuchár? Čo robí? Aké pomôcky potrebuje? Vedie rozhovor s deťmi smerujúci k vysvetleniu pojmov „kuchárska kniha“, „recept“. Následne predstaví „Kuchársku knihu“, ktorá bude súčasťou hrového kútika – kuchynky. Kniha obsahuje niekoľko rôznych „receptov na varenie“ – (t. j. prílohy 1, 2, 3). Spolu s deťmi vyberie „recept“, ktorý si deti „uvaria“ (t. j. budú vykonávať úkony – triedenie podľa rôznych kritérií a počítanie – podľa návodu v pracovnom liste). Zdôrazní najmä presnosť splnenia úlohy (počet, tvar, farba).
  2. Expozičná časť – Učiteľka predvedie postup pri realizovaní prvej úlohy podľa pracovného listu (receptu). Najskôr triedenie prvkov (správnych ingrediencií). Môžu to byť reálne ingrediencie (fazuľa, hrach, zemiaky a pod.), alebo náhradné predmety (gombíky, koráliky, vrchnáky z PET fliaš a pod.) podľa zváženia učiteľky. Učiteľka je vzorom pre deti pri triedení materiálov, dodržiavaní postupnosti vkladania materiálov podľa pracovného listu a zároveň dodržiavaní počtu zadaných predmetov. Vedie deti k zhodnoteniu realizácie podľa pracovného listu –  deti overujú správnosť riešenia – hráme sa, že „ochutnávame“. Učiteľka môže zámerne urobiť chybu. Je pre deti vzorom pri odhaľovaní a následnom odstraňovaní chyby.
  3. Fixačná časť – Deti podľa stanoveného postupu – receptu – vykonávajú činnosti. Môže ísť o skupinovú organizačnú formu alebo individuálnu organizačnú formu. Deti si vyberú pracovný list. Ich úlohou je: vyhľadať prvky podľa pracovného listu (aké ingrediencie do daného receptu zaradíme, napr. biele fazuľky). Deti vyberú dané predmety podľa farby, tvaru, ktorý je znázornený na predlohe, vyberú správny počet prvkov a vložia do nádoby. Po dokončení úlohy učiteľka spolu s deťmi kontroluje správny počet, tvar, farbu predmetov podľa receptu, overuje správnosť riešenia.
  4. Záverečná časť – Hodnotenie a sebahodnotenie detí. Kritériom je presnosť splnenia úlohy podľa zadania v pracovnom liste. Pomocou metód tvorivej dramatiky môže učiteľka s deťmi znázorňovať príjemné a nepríjemné chute po zvládnutí úlohy – jedlo je/nie je uvarené podľa návodu.

 

 

Poznámky pre učiteľa: Samotná hra na kuchárov podľa receptu má v sebe veľké množstvo potenciálnych aktivít: triedenie predmetov podľa farby (tvarov), určovanie podľa počtu, delenie predmetov podľa jedného kritéria. Pri spracovaní reflexie vzdelávacieho procesu v oblasti Matematika a práca s informáciami si učiteľ môže pomôcť kategóriami uvedenými v prílohe 4.

 

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: Po ukončení vzdelávacej aktivity je pomôcka „Kuchárska kniha“ a drobný materiál naďalej súčasťou hrového kútika – „kuchynky“. Deti môžu pomôcku „Kuchársku knihu“ využívať aj počas námetových hier v organizačnej forme Hry a hrové činnosti podľa výberu detí. Učiteľka môže zaradiť aj úlohu s opačným postupom pre deti na vyššej výkonovej úrovni: vedie ich k vytvoreniu vlastného receptu.

 

 

Autor/Zdroj:

PaedDr. Eva Pupíková, učiteľ profesijného rozvoja, detašované pracovisko MPC Nitra

 

Ďalšie zdroje:

PUPÍKOVÁ, E., 2014. Rozvíjanie základných matematických predstáv v materskej škole prostredníctvom didaktickej hry [online]. [cit. 21.6.2019]. Bratislava: MPC. ISBN 978-80-8052-542-2. Dostupné z: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/pupikova.pdf

ŠIMČÍKOVÁ, E., 2016. Matematika a práca s informáciami. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách [online]. [cit. 21.6.2019]. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-8118-176-4. Dostupné z: http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/materska-skola/zrevidovane_matematika_na_zverejnenie.pdf

UHERČÍKOVÁ, V. a I. HAVERLÍK, 2007. Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv. Bratislava: Dony. ISBN 978-80-968087-4-8.

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 – pracovný list – hríbová polievka

Príloha 2 – pracovný list – fazuľová polievka

Príloha 3 – pracovný list – zemiaková polievka

Príloha 4 – Pomôcka k reflexii edukačnej aktivity v oblasti Matematika a práca s informáciami