Detské divadlo vo výchove mimo vyučovania

VP poskytne účastníkovi vzdelávania stanoviť ciele činnosti žiakov orientované na rozvoj ich kompetencií, vytváranie priaznivej emociálnej pracovnej a sociálnej klímy.

Číslo akreditácie: 
880/2012 - KV