pedagogika pre mentálne postihnutých

Posilňovanie čitateľských kompetencií žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.

Autori: 

D. Belušková Šedibová

Učebný zdroj, ktorý bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi je určený predovšetkým učiteľom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a asistentom učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Učitelia ho môžu využiť ako teoretický manuál poskytujúci okrem základných pojmov a špecifických vývinových období autistu aj východiská pre pedagogickú prax.