Zelené siete – inšpirácie pre praktické aktivity v environmentálnej výchove ZŠ

DP MPC v Nitre poskytlo 5. 10. 2018 priestor učiteľom biológie, environmentálnej výchovy a koordinátorom environmentálnej výchovy ZŠ na získanie nových informácií o  možnosti vytvárania zelených sietí v školských areáloch a pretvárania školských záhrad. Odborne erudované lektorky pripraveného seminára Ing. Katka Vajliková, manažér ZEZ Dropie - SAŽP SEV Dropie a Mgr. Gabriela Augustiničová, PhD., ZEZ Dropie - SAŽP SEV Dropie prezentovali vlastné skúsenosti a poznatky.  Ich obsahom boli najmä praktické návody, ktorými môžu učitelia rozšíriť svoj repertoár didaktických postupov nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci krúžkovej činnosti.

 

Zúčastnení učitelia biológie, environmentálnej výchovy a koordinátori  environmentálnej výchovy základných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja ocenili aktivitu sprostredkovanú MPC pozitívnymi spätnými väzbami, spontánnym prejaveným záujmom o informácie a podnety od lektoriek.

 

Účastníci sa vyjadrili, že obsah informačného seminára učiteľom rozšíril prehľad o rôznorodých praktických aktivitách, ktoré možno vo vyučovaní v podmienkach základných škôl využiť. Seminár bol pre viacerých inšpiratívny a hodnotili ho veľmi pozitívne. Vyzdvihli pripravenosť lektoriek a ich praktické námety, myšlienky a nápady, ktoré sú realizovateľné so žiakmi základnej školy. Skonštatovali, že viaceré aktivity využijú na spestrenie a efektívnejšie plnenie cieľov vyučovacieho procesu.

 

„Komorná atmosféra seminára dala priestor na vytvorenie veľmi otvorenej a priateľskej atmosféry, v ktorej bolo možné realizovať vzájomnú výmenu skúseností. Oceňujem veľmi aktívny prístup všetkých zúčastnených učiteľov,“ uvedenými slovami zhodnotila stretnutie lektorka Ing. K. Vajliková.