Využitie šablón v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=531
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 16. september 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
streda, 16. september 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Život človeka a aj život dieťaťa prebieha v trojrozmernom priestore, avšak mnohé zadania, úlohy či kresby si vyžadujú prenesenie trojrozmerného priestoru do dvojrozmernej roviny. S transformáciou trojrozmerného priestoru na plochu majú mnohé deti problém a nevedia zobraziť pozície a pojmy "hore", "dole", "vpredu", "vzadu" a pod. Je preto nesmierne dôležité rozvíjať u detí rôzneho veku priestorovú predstavivosť a orientáciu v priestore, ale aj na ploche, prostredníctvom vhodne zvolených voľnočasových aktivít. Jednou z možností je tvorba a využitie šablón s rôznou tematikou. Šablóny deti poznajú, no využívajú už väčšinou vyrobené, hotové šablóny. A práve tvorba šablón je výbornou pomôckou pri rozvíjaní priestorovej predstavivosti. Nakoľko technika vytvárania šablón nie je bežnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, považujeme ponúknutý webinár a využitie šablón v praxi, za motivačný a inovatívny prvok vo výchove mimo vyučovania.
Zámerom webinára je poskytnúť pedagogickým zamestnancom v kategóriách vychovávateľ, pedagogický asistent a školský špeciálny pedagóg metodickú podporu na diagnostikovanie priestorovej orientácie detí a žiakov prostredníctvom jednoduchých činností a prezentovať praktické využitie šablón ako prostriedku na rozvíjanie priestorovej orientácie detí a žiakov a orientácie detí a žiakov na ploche vo výchovných aktivitách v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentácia šablón ako inovatívneho, ale aj diagnostického prvku v esteticko-výchovnej a pracovno-technickej oblasti výchovy v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a špeciálnych výchovných zariadeniach.

Profesijná kompetencia: 
Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka. Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávacie činnosti.
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ