Využitie hospitačnej činnosti v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=676
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 7. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti využitia hospitačnej činnosti v oblasti kontinuálneho zlepšovania výchovno-vzdelávacieho procesu a inšpirácie pre ďalší rozvoj školy.Súčasťou obsahu vzdelávacieho podujatia je sledovanie podnetov a možnosti ich posunu smerom k profesijnému rozvoju pedagogických zamestnancov, vytváranie pozitívnej klímy v procese hospitačnej činnosti (komunikácia, podávanie spätnej väzby, podávanie a prijímanie kritiky a pod).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti hodnotenia činností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom a realizácie hospitačnej činnosti v školách a školských zariadeniach.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ