Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=598
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 17:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja finančnej a matematickej gramotnosti v reálnom svete v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov finančnej gramotnosti s podporou rozvoja matematickej gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP

v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
vedúci vzdelávacej oblasti
vedúci záujmovej oblasti
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 -16:30   Výchova k finančnej a matematickej gramotnosti II, prezenčná online
                        forma. Edukačná aktivita, dištančná forma online

16:30 -16:45    Prestávka

16:45 – 17:30   Edukačná aktivita - prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ