Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=712
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 2. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 17:45
Počet hodín: 
20
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cyklus webinárov v kombinácii s dištančným vzdelávaním je zameraný na tvorbu učebných úloh vo vzťahu rozvoja prírodovednej gramotnosti žiakov a podporu aktívneho učenia sa aj v domácom prostredí. Obsahom stretnutí budú námety aktivít, ktoré je možné realizovať aj v domácom prostredí učiteľa a žiaka. Činnosť v aktivitách online vzdelávania bude zameraná na využitie úrovní PVG vo vzťahu k didaktickej analýze edukačného obsahu vzdelávacej oblasti.
Hlavným zámerom ponúkaného vzdelávania je aktualizovať edukačný obsah vo vzdelávacej oblasti – Človek a príroda, predmete geografia a ekológia.
Výstupom online vzdelávania bude prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka.

Obsah vzdelávania súvisí s kompetenciu PZ z PŠ: 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie.
 

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom cyklu webinárov je, aby účastník mal príležitosť cez použité námetové aktivity: "Zdokonaliť si zručnosti vyplývajúce z profesijných kompetencií PZ vo vzťahu tvorby úloh na rozvoj PVG žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.4 návrh pracovného/ých listu/ listov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
biológia
chémia
ekológia
fyzika
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  1. Načo nám je prírodovedná gramotnosť – definícia PVG s prepojením na výkonový obsahový štandard.  2.12020
  2. Didaktická analýza edukačného obsahu vzdelávacej oblasti vo vzťahu k úrovniam PVG. 2.11.2020
  3. Efektívne učebné postupy a stratégie na rozvoj PVG. 19.11. 2020
  4. Návrh učebných činnosti žiakov podporujúcich PVG vo väzbe k cieľom a obsahu učiva. 19.11.2020
  5. Tvorba edukačného projekt pre výučbu žiakov v domácom prostredí vo väzbe na rozvoj vybraného aspektu prírodovednej gramotnosti. 211.2020
  6. Tvorba kritérií a návrh spôsobu hodnotenia priebehu a výsledkov učenia sa žiaka, 25.11.2020
  7. Prezentácia vlastného návrhu výučbového bloku z praxe vo vzťahu k indikátorovým úlohám v záverečnom pracovnom liste pre žiaka. 9.12.2020

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ