Tvorba reálnych zadaní na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=572
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Začiatok podujatia: 
utorok, 3. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. december 2020 - 16:30
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Plánovanie a projektovanie vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností. Matematickej - schopnosť využiť matematické operácie, čítanie a interpretovanie máp, tabuliek a grafov, priestorovú predstavivosť a vnímanie priestorových vzťahov a digitálnej - schopnosť vhodne používať moderné technológie, ovládať techniku vyhľadávania, spracovania i produkcie informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Výstupom účastníka je spracovanie metodického postupu jednej vyučovacej jednotky so začlenením úloh z reálneho života na rozvoj matematickej a digitálnej gramotnosti. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je aktualizovať a rozšíriť kompetencie učiteľa v plánovaní a projektovaní vyučovania so zameraním sa na rozvoj funkčýchj gramotností - matematickej a digitálnej, pri tvorbe zadaní z reálneho života.. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

3.11.2020 - 14.00 - 16.30

1. Funkčné gramotnosti - matematická a digitálna.

2. Ako tvoriť zadania z reálnych životných situácií na podporu matematickej gramotnosti nielen na hodinách matematiky

1.12.2020 - 14.00 - 16.30

3. Spätná väzba k dištančnej úlohe

4. Vhodné používanie moderných technológií pri vyhľadávanií, spracovaní i produkcii informácií v kontexte zadaní pre reálne životné situácie.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ