Testament sv. Cyrila a jeho výzva na jednotu s aplikáciou v škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=475
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. november 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. PROFESIJNÝ ROZVOJ, PORTFÓLIO, ATESTÁCIE

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vytvárať dobrú klímu vo výchovnej a vzdelávacej činnosti žiakov, napĺňaním testamentu sv. Cyrila, ktorý nám tento svätec zanechal a aplikáciou jeho učenia, ktoré je zachované ako „dedičstvo otcov“ deklarované aj v ústave SR a jeho pôsobenia na území Slovenska spolu so sv. Metodom.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Obsahom stretnutí budú námety na zmenu postojov učiteľa a vychovávateľa k svojej práci zamerané na podporu vytvárania dobrej klímy na vyučovaní. V programe sú zaradené aplikačné úlohy zacielené na osvojenie si potrebných hodnôt a postojov. Obsahovo budú stretnutia smerované aj k analýze pojmu "dedičstvo otcov" a identifikácii jeho obsahu. Účastníci v rámci workshopu v skupinách vytvoria príklady vhodných aktivít pre žiakov na rozvoj ich vlastných postojov k učeniu sa na vyučovaní, alebo svojich vlastných aktivít vhodných pre podporu zlepšenia klímy v škole.

Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti - 2.6 metodický postup učebnej aktivity/zadania učebných činností/zadania učebných úloh

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ