Stratégie a metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti na prvom stupni základnej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4789
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Jozef Bernát
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Na základe dlhodobých skúseností, národného a medzinárodného testovania a následných odborných štúdií je zrejmé, že sa u našich žiakov objavujú problémy s porozumením čítaného textu, čím postupne strácajú záujem o čítanie a získavanie informácií prostredníctvom čítania. Obsahom webinára bude prezentovanie stratégií a metód  so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy. Účastníci webinára budú mať priestor aj na výmenu skúseností z praxe. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v spoznávaní a uplatňovaní stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
riaditeľ
špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
triedny učiteľ
uvádzajúci pedagogický zamestnanec
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia stratégií a metód  zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov prvého stupňa základnej školy.  

2. Výmena skúseností z praxe v tejto oblasti. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ