Slovenský jazyk je vyučovacím jazykom oficiálne sto rokov

Slovenský jazyk rezonoval v rôznych historických obdobiach. „Prostredníctvom slovenského jazyka sa dorozumievame, je naším komunikačným jazykom aj vyučovacím predmetom,“ povedala generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra Kamila Jandzíková v úvode odbornej konferencie pod názvom Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.

Konferenciu zorganizovalo v dňoch 14. a 15. februára 2018 Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva kultúry SR. Dejiskom konferencie bolo mesto Revúca a zúčastnilo sa jej takmer 170 účastníkov z celého Slovenska.

Prvý deň konferencie patril odborným prednáškam, ktorých autormi boli renomovaní odborníci z jazykovednej oblasti. Vo svojich príspevkoch pripomenuli vývoj a postavenie slovenského jazyka v kontexte významných historických udalostí až po súčasnosť, priblížili medzivojnové obdobie v dejinách slovenského jazyka i dedičstvo 1. svetovej vojny v slovnej zásobe slovenčiny, postavenie slovenského jazyka v sústave vzdelávacích hodnôt súčasnosti a rozvoj jazykovej kultúry doma i v zahraničí.

Druhý deň konferencie bol zameraný na praktickú aplikáciu vybraných tém z vyučovania slovenského jazyka a literatúry v edukačnom procese. Realizoval sa v priestoroch Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. V rámci diskusie učitelia ocenili odborný prínos konferencie a námety a inšpirácie na praktické využitie na hodinách slovenského jazyka a literatúry.

Konferencia mala nielen odborný, ale aj spoločenský charakter odrážajúci kultúrne dedičstvo gemerského regiónu. Za MŠVVaŠ SR sa na konferencii zúčastnil Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl, za MK SR Elena Kačalová, riaditeľka odboru štátneho jazyka, a partneri z Českej republiky, Maďarska a Poľska: Helena Plitzová, riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe, Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe, Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku.

piatok, 16. február 2018 - 0:00