Školské prostredie - sociálna a emocionálna gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=715
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Začiatok podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. december 2020 - 16:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Prezentácia odborných poznatkov, odborných pedagogických skúseností a vybraných možností procesu podpory rozvoja funkčnej gramotnosti v školskom prostredí u detí a žiakov, vrátane detí a žiakov so ŠVVP, aj v čase domáceho vzdelávania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu prvkov sociálnej a emocionálnej gramotnosti s podporou rozvoja funkčnej  gramotnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach špeciálnej základnej školy a základnej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
cvičný pedagogický zamestnanec
školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní
vedúci záujmovej oblasti
koordinátor prevencie
nemám kariérovú pozíciu
triedny učiteľ
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
výchovný poradca
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
sociálna pedagogika
špeciálna pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

15:00 -15:45   Výchova k sociálnej a emocionálnej gramotnosti, prezenčná online
                       forma

15:45 -16:30   Edukačná aktivita, dištančná forma online, Edukačná aktivita -
                       prezentácia, reflexia, prezenčná online forma

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ