Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 11 Prešov, miestnosť č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.
Mgr. art. Jaroslava Sisáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 17. september 2020 - 12:45
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike didaktiky rusínskeho jazyka s akcentom na inovatívne metódy a formy vyučovania.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti didaktiky rusínskeho jazyka a literatúry so zameraním na oblasť inovatívnych metód a foriem vzdelávania relevantných pre zvýšenie efektivity vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 - Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8,45 - 9,00 - Prezentovanie účastníkov

9,00 - 9,05 - Otvorenie odborného seminára

9,05 - 9,50 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 min.) - Rusínsky jazyk a jeho vyučovanie na jednotlivých stupňoch edukácie (výsledky aktuálneho výskumu špecifík vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry)

9,50 - 10,00 - Prestávka (10 min.)

10,00 - 11,30 - Mgr. art. Jaroslava Sisáková (90 min.) - Dramatické hry vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

11,30 - 12,00 - Prestávka (30 min.)

12,00 - 12,45 - PhDr. Ľuba Kráľová, PhD. (45 min.) - Možnosti využitia netradičných vyučovacích metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

12,45 - Ukončenie odborného seminára

12,45 - 13,00 - presun účastníkov do Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

13,00 - 14,00 - návšteva Slovenského národného múzeá - Múzea rusínskej kultúry v Prešove (Masarykova 2721/20, 080 01 Prešov)

 

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ