Prevencia sociálno-patologických javov v práci pedagogického asistenta

Inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie pedagogického asistenta v oblasti prevencie sociálno-patologických javov u žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho a málo podnetného prostredia

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
842/2012 - KV
Druh: