Prevencia šikanovania v základných školách

Dňa  19.10.2018  RP MPC v Prešove organizovalo podujatie pre učiteľov základných škôl Prešovského a Košického kraja s názvom Zvládanie šikanovania v základných školách. Odborný seminár lektorovala Mgr. Mária Oľšavská.

Cieľom seminára bolo aktualizovať teoretické poznatky pedagógov z oblasti problematiky šikanovania. Zároveň bolo účastníkom ponúknuté rozšíriť ich profesijné kompetencie  o spôsobilosť monitorovať prejavy a výskyt šikanovania, aplikovať postupy v oblasti prevencie i pri riešení šikanovania v zmysle smernice MŠVVaŠ SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Na seminári sa vďaka veľkému záujmu zúčastnilo celkom 72 učiteľov z prvého a druhého stupňa základných škôl. Na základe spätnej väzby bolo vyhodnotené že účastníci ocenili profesionálny prístup lektorky, zrozumiteľnosť a užitočnosť informácií pre pedagogickú prax. Pozitívne vnímali aj získané materiály na námety pre preventívnu prácu, odkazy na odbornú literatúru i internetové zdroje, ktoré im môžu pomôcť pri zvládaní šikanovania v školách.