predškolská a elementárna pedagogika

Krátka metodická  inšpirácia opisuje vzdelávaciu aktivitu z oblasti Umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie,  piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so Štátnym vzdeávacím programom  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Pri koncipovaní príspevku sme mali na zreteli dve kritériá:

  • využiť rozprávku, ktorá je na primeranej úrovni po obsahovej aj estetickej stránke a je ľahko

  dostupná na You Tube;

  • poskytnúť rodičom nielen námet na činnosti s deťmi, ale upozorniť ich na možnosti rozvíjania  vedomostí a zručností dieťaťa v domácom prostredí.
Autori: 

Eva Bruteničová, Silvia Mináriková, Jana Paleschová, Emília Petrovská, Eva Pupíková, Renáta Varhoľáková

Za výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku je v materskej škole zodpovedný učiteľ materskej školy. Jeho profesionalita nespočíva iba v pozitívnom vzťahu k deťom. Dôležitou spôsobilosťou učiteľa materskej školy je poznanie individuálnych charakteristík každého dieťaťa.
Publikácia, ktorá sa čitateľovi dostáva do rúk je zameraná na opis troch profesijných kompetencií vyplývajúcich z profesijného štandardu učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa. Tieto kompetencie sú smerované k identifikovaniu individuálnych špecifík dieťaťa

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy a tvorba portfólia učiteľa materskej školy

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Od predčitateľskej gramotnosti ku čitateľskej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne