Práca metodických orgánov pri podpore profesijného rozvoja členov MZ, PK - pre vedúcich MZ/PK

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=753
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na možnosti práce metodických orgánov na podporu aktivít v rámci preukazovania úrovne PZ s druhou atestáciu. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať  vedomosti a základné skúsenosti s aktualizáciou plánov práce metodických orgánov v oblasti rozvoja profesijných kompetencií svojich členov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.Profesijné kompetencie PZ a možnosti ich preukazovania

2. Aktivity metodického orgánu na podporu profesijného rozvoja vlastných členov.

 

 

Poznámka: 
Odporúčanie pre účastníkov priniesť si na seminár príslušný profesijný štandard PZ a plán práce metodického orgánu

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ