Pozitívna klíma triedy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP MPC Košice, Južná trieda 10, miestnosť č.600
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. september 2020 - 18:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného  seminára bude prezentovanie aktivít so zameraním na podporu pozitívnej klímy triedy prvého stupňa základnej školy. Súčasťou seminára bude aj cielená aktivita zameraná na zisťovanie klímy triedy hravou formou, ale aj sociometrickým meraním. Na seminári budú prezentované zásady aplikácie pedagogickej diagnostiky v práci pedagogického zamestnanca. Účastníci odborného seminára budú mať priestor na výmenu skúseností .

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti žiak a výchovno-vzdelávací proces so zameraním na podporu a rozvoj pozitívnej klímy triedy. 

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
triedny učiteľ
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13:00 – 14:30 - oboznámenie sa s cieľom podujatia, výmena skúseností účastníkov s danou odbornou problematikou, teoretický vstup k problematike podpory a rozvoja pozitívnej klímy triedy

14:45 – 16:15 - klasifikácia klímy triedy,  sociálna skupina, roly v sociálnych skupinách, metódy poznávania sociálnych vzťahov a klímy v triede – sociometria, hra  

16:30 - 18:00 - aplikácia metód v praxi, reflexia účastníkov k priebehu podujatia, diskusia k možnostiam aplikácie sociometrického merania v školských podmienkach

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ