Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (odborný seminár)

Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) usporiadalo dňa 16.októbra 2018 odborný seminár s názvom  Pokyny a kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti (PFIČ)  maturitnej skúšky  v priestoroch Metodicko-pedagogického centra. Prítomných pedagógov a lektora Mgr. Branislava Hudcovského z NÚCEMu privítali učiteľky kontinuálneho vzdelávania PaedDr. Mária Onušková a PaedDr. Oľga Nestorová.

V úvodnej prednáške Mgr. Branislav Hudcovský oboznámil účastníkov o svojich skúsenostiach s hodnotením internej časti maturitnej skúšky, poukázal na rôzne návrhy kritérií, ktoré sa objavovali na hodnotení písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Počas svojej prednášky vychádzal zo súhrnnej  správy  školských maturitných predsedov, v ktorej sa nachádzajú rôzne pripomienky, návrhy a odporúčania na hodnotenie PFIČ maturitnej skúšky. Po úvodnom vstupe do problematiky nasledovala diskusia s učiteľmi o ich skúsenostiach s hodnotením PFIČ maturitnej skúšky, ukážka využitia korektorských značiek v slohu a následne analýza hodnotenia daného východiskového textu. Odborný seminár bol spojený s workshopom, ktorý pod vedením lektora Mgr. Branislava Hudcovského umožnil zúčastneným prakticky hodnotiť text s využitím korektorských značiek, analyzovať kritériá hodnotenia  a opravy predloženého textu a tiež konfrontovať nadobudnuté informácie, poznatky a skúseností o danej téme.