POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 112974

Položky programu:

PhDr. Jarmila Verbovská 3 hod. (135 min.)
Rozvoj emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzanie syndrómu vyhorenia a jeho príčiny, predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní a ďalších negatívnych javov, využitie osobnostných predpokladov vriadení školy