VÝZNAM PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY PRI REALIZÁCIÍ AKČNÉHO VÝSKUMU

Autor, Popis: 
Darina Gogolová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava Darina Bačová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava Vyšlo: Pedagogické rozhľady, 2015, č. 1, s. 9-11.
Anotácia: 
Podnetom pre vznik príspevku bola realizácia prípravného atestačného vzdelávania pedagogických zamestnancov v projekte Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave. Cieľom je poukázať na špecifiká pedagogickej diagnostiky a diagnostických nástrojov v edukačnom procese, v súvislosti s realizovaním akčného výskumu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady