VYUŽITIE GRAFICKÉHO PROGRAMU SKICÁR VO VYUČOVANÍ VÝTVARNEJ VÝCHOVY V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ OSVEDČENÁ PEDAGOGICKÁ SKÚSENOSŤ EDUKAČNEJ PRAXE – VÝŤAH

Autor, Popis: 
Iveta Labjaková, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Bratislava
Anotácia: 
Príspevok tvoria ukážky metodických postupov s úlohami doplnenými obrazovým materiálom vhodnými na zaradenie do vyučovania výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní, ktoré majú byť pre učiteľov zdrojom inšpirácií na využívanie grafického programu Skicár ako edukačného prostriedku na výtvarné stvárnenie vlastných predstáv žiaka a zatraktívnenie tohto vyučovacieho predmetu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady