VYUŽITIE DOBOVEJ TLAČE VO VYUČOVANÍ DEJEPISU

Autor, Popis: 
Petra Polievková, Fakulta mediálnej komunikácie, Univeryita Cyrila a Metoda, Trnava
Anotácia: 
Cieľom príspevku je, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti autorky, ponúknuť niekoľko podnetov na integrovanie mediálnej výchovy do učebného obsahu dejepisu (v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania). Dôraz sa kladie na prácu s dobovými tlačovinami, prioritne na texty výraznejšie upozorňujúce na prítomnosť persuázie až manipulácie v médiách, resp. na subjektívnu interpretáciu spoločensko-politického diania.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady