TVORBA ÚLOH NA ROZVOJ MATEMATICKEJ GRAMOTNOSTI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Autor, Popis: 
Monika Gregušová, Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Žilina
Anotácia: 
Zámerom príspevku je poukázať na potenciál realizácie vzdelávacích programov pre pedagógov, ktoré sú zamerané na tvorbu úloh z matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Príspevok ponúka stručnú analýzu a vyhodnotenie výsledkov žiakov štvrtého ročníka primárneho vzdelávania v medzinárodnej štúdii TIMSS, ako teoretické východisko poukazujúce na potrebu implementácie takýchto typov úloh do vzdelávania. V príspevku sú interpretované názory vybraných účastníkov z realizovaných vzdelávaní na dôležitosť zdokonaľovania kompetencií v oblasti tvorby úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov. Príspevok prezentuje vybrané typy úloh, ktorých autormi sú absolventi vzdelávania a ktoré sú primárne zamerané na rozvoj matematickej gramotnosti s využitím čitateľskej gramotnosti.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady