SEBAREFLEXÍVNA TAXONÓMIA AKO NÁSTROJ OSOBNOSTNÉHO A ODBORNÉHO RASTU UČITEĽOV

Autor, Popis: 
Michal Novocký, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok je venovaný učiteľom na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Poukazuje sa v ňom na potrebu profesijnej sebareflexie učiteľov a na používanie sebareflexívnych taxonómií v ich práci. V príspevku možno nájsť aj stručný návod tvorby taxonómií na základe profesijného štandardu učiteľov.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady