ROZVOJ KULTÚRNYCH KOMPETENCIÍ V PREDMETE HOTELOVÝ A GASTRONOMICKÝ MANAŽMENT - METODICKÉ NÁVRHY

Autor, Popis: 
Viktória Bíziková, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky OSVEDČENÁ PEDAGOGICKÁ SKÚSENOSŤ EDUKAČNEJ PRAXE – VÝŤAH
Anotácia: 
V odbornom príspevku sa zaoberáme rozvojom kultúrnych kompetencií vo vyššom sekundárnom vzdelávaní so zameraním na cestovný ruch – vo vybranom študijnom odbore hotelová akadémia. Poukazujeme na možnosti využívania kultúry a kultúrneho dedičstva v kontexte rozvoja kultúrnych kompetencií na príklade vyučovacieho predmetu hotelový a gastronomický manažment v odbore hotelová akadémia. Súčasťou je vypracovanie metodických návrhov obsahujúcich vzdelávacie štandardy, metodický postup a evalváciu aktivít.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady