REFLEXÍVNA VÝUČBA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA UČITEĽOV

Autor, Popis: 
Michal Novocký, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok je venovaný učiteľom na základných a stredných školách. Zdôrazňuje sa v ňom význam profesijnej reflexie. Je to proces, ktorého podstatu by mali učitelia dôkladne poznať, pretože sa stáva zdrojom ich odborného a osobnostného rozvíjania a zlepšovania edukačnej praxe.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady