PROFESIJNÉ ŠTANDARDY V KARIÉROVOM RASTE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Autor, Popis: 
Mária Šnídlová, Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina
Abstrakt: 
Príspevok sa venuje profesijným štandardom pedagogických a odborných zamestnancov ako významnému nástroju v rozvoji pedagogických a odborných zamestnancov. Predstavuje východiská, opis profesijného štandardu – jeho štruktúra, usporiadanie kompetencií do dimenzií a princíp gradácie kompetencií. Text je doplnený ukážkou rozpracovania jednej kompetencie z profesijného štandardu učiteľa. Druhá časť príspevku je zameraná na využitie profesijných štandardov v praxi, ktoré vychádza z jeho funkcií a ukazuje možnosti vytvorenia a využitia kompetenčného profilu učiteľa školy v personálnej práci riaditeľa.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady