PRACOVNÁ ZÁŤAŽ SLOVENSKÝCH UČITEĽOV PREPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA POČAS TÝŽDŇA

Autor, Popis: 
Simoneta Babiaková, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok prezentuje výsledky výskumu profesijných činnosti učiteľov preprimárneho a primárneho vzdelávania realizovaného v rámci projektu APVV-0026-07„Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí. Autorka sa zamerala na pracovnú záťaž učiteľov počas týždňa a počas jednotlivých pracovných dní.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady