MRAVNÁ VÝCHOVA V SÚČASNEJ ŠKOLE

Autor, Popis: 
Terézia Rohn, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Anotácia: 
Príspevok sa zaoberá potrebou reflektovať súčasné spoločensko-ekonomické a spoločensko-kultúrne zmeny a ukotviť mravnú výchovu ako nevyhnutnú súčasť hodnôt a cieľov kultúry a edukačnej stratégie školy a školského vzdelávacieho programu , inovácii pedagogicko-didaktických prostriedkov výučby vo vzťahu k prevencii a riešeniu hodnotových konfliktov vyplývajúcich z rozdielov hodnotovej kultúry školy a rodín, komunít v ktorých deti vyrastajú a môžu negatívne vplývať na edukačný proces a pedagogické výsledky školy.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady