MOŽNOSTI VYUŽITIA STRATÉGIE E-U-R V EDUKÁCII

Autor, Popis: 
Martina Kosturková, Teologická fakulta Košice, Katolícka univerzita, Ružomberok
Anotácia: 
Schopnosť kriticky myslieť sa považuje za kľúčovú kompetenciu 21. storočia. Úlohou pedagógov škôl primárneho a sekundárneho vzdelávania je vychovať žiakov pre budúcnosť. Tento cieľ môžeme dosiahnuť v rámci stratégie učenia a myslenia EUR a metód zameraných na aktivizáciu žiakov v edukačnom procese.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady