KVANTITATÍVNA EVALVÁCIA UČEBNÍC PODĽA J. PRŮCHU NA PRÍKLADE SLOVENSKÝCH A MAĎARSKÝCH UČEBNÍC DEJEPISU PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Autor, Popis: 
Martina Pillingová, Trnavská univerzita, Trnava
Abstrakt: 
Predložená štúdia sa zaoberá evalváciou učebníc na základe objektívneho kvalitatívneho hodnotenia. Do výskumnej vzorky boli vybrané aktuálne slovenské a maďarské učebnice dejepisu pre stredné odborné školy, ktoré oproti učebniciam pre gymnáziá ostávajú často na okraji záujmu študentov, rodičov, pedagogických pracovníkov či vedenia školy. Pri hodnotení som vychádzala z hypotézy, keďže ide o aktuálne používané učebnice schválené ministerstvami školstva oboch krajín, učebnice kritériá spĺňajú. Tento predpoklad sa mi splnil, čo je veľmi povzbudivý výsledok. V porovnaní so zahraničím sa ukázalo, že hoci sa na Slovensku pre daný typ školy používa len jedna učebnica, dosahuje odporúčané hodnoty
Časopis: 
Pedagogické rozhľady