KULTÚRA HOVORENÉHO PREJAVU

Autor, Popis: 
SABOL, J. – BÓNOVÁ, I. – SOKOLOVÁ, M.: Kultúra hovoreného prejavu. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2006. 255 s. ISBN 80-8068-398-0 Ivica Hajdučeková, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Časopis: 
Pedagogické rozhľady