INOVÁCIA KONCEPCIE TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Autor, Popis: 
Ľubomír Žáčok, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Anotácia: 
Autor príspevku poukazuje na význam technického vzdelávania na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania. Charakterizuje nedostatky technického vzdelávania v základných školách. V závere príspevku autor navrhuje možné opatrenia na zlepšenie technického vzdelávania v súčasnom sekundárnom vzdelávaní a uvádza konkrétnu ukážku tvorby obsahového a výkonového vzdelávacieho štandardu v predmete Technika.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady