INDIVIDUÁLNY VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN PRE DETI S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU

Autor, Popis: 
Zlatica Podobníková, Materská škola, Sládkovičova ul., Revúca
Anotácia: 
Príspevok ponúka učiteľkám predprimárneho vzdelávania príklad tvorby individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre konkrétne dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Jeho tvorba vychádza z pedagogickej diagnostiky dieťaťa a zahŕňa princípy, metodiku realizácie, výkonové štandardy a konkrétne edukačné aktivity, evalváciu.
Časopis: 
Pedagogické rozhľady