EXEKUTÍVNE FUNGOVANIE AKO PREDPOKLAD SCHOPNOSTI UČIŤ SA

Anotácia: 
Obsahom príspevku je analýza konceptu exekutívne funkcie, ktoré sú vnímané ako mentálne procesy riadiace kognitívne funkcie. Výskumy naznačujú vzťah kvality exekutívneho fungovania a schopnosti spracovávať informácie, teda aj schopnosti učiť. Predmetom pozornosti je analýza dvoch súčastí exekutívneho fungovania: 1. pracovnej pamäte a 2. kognitívneho plánovania. V závere príspevku sú naznačené možnosti stimulácie exekutívnych funkcií, a tým aj schopnosti učiť sa v podmienkcah štandardnej edukácie
Časopis: 
Pedagogické rozhľady