Pedagogická činnosť učiteľa a jej odraz v plánovaní edukačného procesu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Metodický deň
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=7660
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 15:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 8. október 2020 - 17:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
7
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Obsah webinára bude  zameraný na plánovanie a projektovanie  výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Zámerom stretnutia bude  priblížiť učiteľom východiská  a konkrétne  postupy  pri plánovaní s dôrazom na výber konkrétneho štandardu a formulovanie výchovno-vzdelávacieho cieľa, výber činnosti pre dieťa rešpektujúc rozvojové možnosti a schopnosti, výber materiálnych didaktických prostriedkov vo vzťahu k plánovanej činnosti dieťaťa.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Objasniť východiská a konkrétne postupy pri plánovaní a výbere výkonových štandardov  a formulovaní výchovno-vzdelávacích cieľov, ako aj výbere vhodných činností a didaktických prostriedkov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť 2.3 Realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Východiská plánovania edukačného procesu - formálne východiská plánovania

2. Východiská plánovania edukačného procesu - obsahové východiská plánovania 

3. Plánovanie  v príprave učiteľa na edukačný proces (písomná tvorba plánu, postup pri zostavovaní

4. Formulovanie konkrétnych cieľov výučby  v súlade so ŠVP

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ