Nové kurikulum

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. október 2020 - 12:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
25
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk nového kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy v súlade so ŠVP a ŠkVP  v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

8.30 -  9.00 h.  Registrácia

9.00 -10.15 h.  Teoretické vovedenie do nového kurikula

10.15 -10.30 h.  Prestávka

10.30 -11.15 h.  Otázky a podnety k novému kurikulu

11.15 -12.00 h.  Práca s obsahmi a kompetenciami (individuálne alebo v skupinkách)

12.00 -12.30 h.  Diskusia, záver

Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ